ဟင္းတခြက္

မ်က္စိတဆုံး

ဒက္…ဒက္…ဒက္…

ေတာ္လွန္ေရးသမား

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမွဳႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ
အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္း ျပႆနာအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း
က်ည္ဆံေတြတိုး၊ ေသနတ္မ်ိဳးစံု၊ လက္နက္ေတာင္လိုပံု
ေျမေအာက္ရဲေဘာ္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္
မ်က္လွည့္ဆရာ စစ္အုပ္စု
ေရႊျပည္ေတာ္ေယာင္တိုင္းေဝး
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေရးရာ
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး၊ ကန္႕သတ္စစ္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ
Strategic Doctrine ႏွင့္ ကမၻာ့အေရး၊ ျမန္မာ့အေရး
ကြ်န္မတို႔ဘာေတြျပင္ဆင္ထားျပီးျပီလဲ

Advertisements