သူေသကုိယ္႐ွင္ သံခ်ပ္-၂၀၁၀

အဖြင့္စကားေျပာနဲ႔ ဒိုးပတ္သံ

အဖြင့္နိဒါန္း

လူထုအေျခအေန

သံဃာေတာ္မ်ား

အပစ္ရပ္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

တိုက္ပြဲေခၚသံ

ေမတၱာပုိ႔နဲ႔ ေ႐ႊစင္ပန္းလုိ ေမႊးေစသား

သူေသ ကုိယ္႐ွင္ တုိက္ပြဲဝင္ သံခ်ပ္ စာအုပ္

Advertisements